บริการให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Consultation)


บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการ กฎระเบียบ หลักกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม แก่ผู้ประกอบการ นักวิจัย และหน่วยงานให้ทุนวิจัย ตลอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท่านสามารถขอรับคำปรึกษาด้านต่าง ๆ ผ่านระบบ e-Consult โดยมีกระบวนการดังนี้ คลิก


self.png


การให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้


  1. Scientific Advice and Protocol Assistance ให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญของเราในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย เช่น Clinical trial protocol, R&D strategy สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม
  2. Regulatory affairs consultation ให้บริการให้คำปรึกษา กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติในการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  3. Pre-application advice เราเชื่อว่า Good Registration Management จะช่วยส่งเสริมการขึ้นทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ เราจึงมีบริการให้คำแนะนำการจัดเตรียมชุดเอกสารก่อนการขึ้นทะเบียนแก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้การจัดเตรียมเอกสารเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสนับสนุน Good Submission Practice (GSubP)
  4. Proactive consultation กรณีท่านเป็นผู้ผลิตหรือนักวิจัยในประเทศที่กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและสาธารณสุข และมีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) อยู่ในระดับ 3 เป็นอย่างน้อย ท่านสามารถยื่นข้อมูลนักวิจัย รายละเอียดงานวิจัย โครงการวิจัย สถานการณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมประเด็นที่ต้องการขอรับคำปรึกษา


Proactive consultation.png