การให้บริการ ภายในศูนย์บริการฯ ประกอบด้วย


* ส่วนประชาสัมพันธ์ และจุดรับบัตรคิว เมื่อผู้มาติดต่อเข้ามาในศูนย์บริการฯ จะสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ในเบื้องต้นและรับบัตรคิว เพื่อรอรับบริการด้านการให้คำแนะนำ การยื่นคำขอ การรับเอสาระสำคัญ ชำระเงิน


* ส่วนให้คำแนะนำ จะเป็นส่วนที่บริการให้คำแนะนำ ปรึกษาเบื้องต้นในการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย สมุนไพร และด่านอาหารและยา ผู้มาติดต่อจะรับทราบวิธีการขออนุญาตต่าง ๆ เช่น สถานที่ ผลิตภัณฑ์ รายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ และจะได้รับแบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็น


* ส่วนรับคำขออนุญาต พิจารณาอนุญาต เมื่อผู้มาติดต่อได้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จะมายื่นเอกสารที่จุดนี้ กรณีที่เป็นคำขอที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 วัน ณ ศูนย์บริการฯ ผู้บริการสามารถยื่นคำขอและรอรับได้ภายในวันเดียว สำหรับคำขอที่ใช้เวลาในการพิจารณามากกว่า 1 วัน ทางศูนย์บริการฯ จะส่งเรื่องไปพิจารณาที่กองผลิตภัณฑ์


* ส่วนการเงิน ให้บริการรับชำระเงิน กรณีที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ท่านสามารถชำระเงินได้หลายช่องทาง ดังนี้ เคาน์เตอร์รับชำระเงินสด แคชเชียร์เช็ค บัตรเครดิต Internet & Mobile Banking App


* ส่วนอำนวยความสะดวก เช่น

- ที่นั่งพักคอย นั่งรอรับบริการ ที่สะดวกสบาย

- โต๊ะสำหรับนั่งเตรียมข้อมูลและแก้ไขเอกสาร

- คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ

- น้ำดื่มบริการ


Screenshot 2024-07-09 084850.png