พันธกิจ

1. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ

2. ผู้ให้บริการมีความสุข

3. มีระบบคุณภาพที่ผ่านการรับรอง

4. มีระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ


วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ ขออนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เสมอภาค โดยทีมงานคุณภาพ