วิธีใช้งานระบบ E-consult (สำหรับเจ้าหน้าที่)


​ระบบบริการ

คู่มือการใช้งานระบบ

​​วีดีโอการใช้งานระบบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

​coming soon

​coming soon

กองอาหาร


ระบบให้คำปรึกษา

pdf.svg

video 1.svg


ระบบวินิจฉัย

pdf.svg

video 1.svg

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์


ระบบให้คำปรึกษา

pdf.svg

video 1.svg


ระบบวินิจฉัย

pdf.svg

video 1.svg

กองยา


ระบบให้คำปรึกษา

pdf.svg

video 1.svg


ระบบวินิจฉัย

pdf.svg pdf.svg

video 1.svg

กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง


ระบบให้คำปรึกษา

pdf.svg

video 1.svg


ระบบวินิจฉัย

pdf.svg

video 1.svg

กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย


ระบบให้คำปรึกษา

pdf.svg

video 1.svg


ระบบวินิจฉัย

pdf.svg pdf.svg

video 1.svg

กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร


ระบบให้คำปรึกษา

pdf.svg

video 1.svg


ระบบวินิจฉัย

pdf.svg pdf.svg

video 1.svg

กองควบคุมวัตถุเสพติด


ระบบให้คำปรึกษา

pdf.svg

video 1.svg


ระบบวินิจฉัย

pdf.svg

video 1.svg

กองผลิตภัณฑ์สขภาพนวัตกรรมและการบริการ


ระบบให้คำปรึกษา

pdf.svg pdf.svg

video 1.svg


ระบบวินิจฉัย

pdf.svg

video 1.svg


ระบบให้คำปรึกษาเชิงรุก

pdf.svg

​coming soon