การยื่นขอสิทธิเข้าระบบด้านยาและระบบโฆษณายา Auto ณ OSSC
31 ตุลาคม 2566

 

ชมพู น่ารัก กฎของเรา เอกสารขนาด a4.png

***สามารถขอสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศด้านยาได้ไม่เกิน 5 ปี***

กรณีผู้ดำเนินกิจการขอใช้งานระบบด้วยตนเอง

1. หนังสือแจ้งความประสงค์ กรณีผู้ดำเนินกิจการขอใช้งานระบบด้วยตนเอง docx. , pdf.

เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ดังนี้
1.1 สำเนาใบอนุญาต  (กรณีขอใหม่ไม่ต้องแนบ)
1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอใช้งาน (กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง)

** กรณีที่มายื่นด้วยตนเองสามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนได้เลย โดยไม่ต้องแนบเอกสารข้อ 1.2 

กรณีผู้รับมอบอำนาจขอใช้งานระบบ

2. หนังสือแจ้งความประสงค์ กรณีผู้รับมอบอำนาจขอใช้งานระบบ docx. , pdf.

เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ดังนี้
2.1 สำเนาใบอนุญาต  (กรณีขอใหม่ไม่ต้องแนบ)
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ(เฉพาะกรณีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา)
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง)
2.4 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (เฉพาะกรณีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา)
2.5 หนังสือแจ้งความประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐ (เฉพาะกรณีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา)
** กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจมายื่นด้วยตนเองสามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนได้เลย โดยไม่ต้องแนบเอกสารข้อ2.3

3. หนังสือมอบอำนาจ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารการมอบอำนาจระบบโฆษณายา AUTO (ยื่นเอกสารที่ สนบ.)

1.เอกสารการมอบอำนาจระบบโฆษณายา AUTO  docx. , pdf.

** กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจมายื่นด้วยตนเองสามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนได้เลย โดยไม่ต้องแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ   ผู้ขอใช้งาน มีสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศ โฆษณายา Auto ได้ไม่เกิน 1 ปี